100% thành công = 25% IQ + 75%EQ

100% thành công = 25% IQ + 75%EQ