Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI

Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI