Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI

VTH-Chu-Tam-Chu-Tai

Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ TÀI