100% thành công = 25% IQ + 75%EQ

IQ-EQ-success

100% thành công = 25% IQ + 75%EQ