Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ - Chấm dứt ngay việc dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ – Chấm dứt ngay việc dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ – Chấm dứt ngay việc dạy chữ cho trẻ trước khi vào lớp 1